Evangeli segons Mateu


(Mc 11,15-19; Lc 19,45-48; Jn 2,13-22)

21


    12 Llavors Jesús va entrar al recinte del temple i en va expulsar els qui hi compraven i venien, va bolcar les taules dels canvistes i les parades dels venedors de coloms, *