Evangeli segons Mateu21


    1 Quan es van acostar a Jerusalem i arribaren a Betfagé, a la muntanya de les Oliveres, * Jesús va enviar dos deixebles 2 amb aquest encàrrec:
     —Aneu al poble que teniu al davant i tot seguit trobareu una somera fermada, amb un pollí al seu costat. Deslligueu-la i porteu-me’ls. 3 I si algú us preguntava res, responeu-li: “El Senyor * els ha de menester, però de seguida els tornarà.”
    4 Això va succeir perquè es complís allò que havia anunciat el profeta: *
    5 Digueu a la ciutat de Sió:
     Mira el teu rei que ve cap a tu;
     arriba humilment,
     muntat en una somera i en un pollí, fill d’un animal de càrrega.*
    6 Els deixebles hi anaren i feren el que Jesús els havia manat: * 7 portaren la somera i el pollí, van posar els mantells al seu damunt, i ell hi va muntar. * 8 Molta gent va començar a estendre els seus mantells pel camí; * d’altres tallaven branques dels arbres i les escampaven per terra. 9 La gent que anava davant d’ell i els qui seguien darrere cridaven:
     —Hosanna* al Fill de David! * Beneït el qui ve en nom del Senyor! Hosannaa dalt del cel! *
    10 Quan hagué entrat a Jerusalem, tota la ciutat es va contorbar, * i preguntaven:
     —Qui és aquest?
    11 La multitud responia:
     —Aquest és el profeta Jesús, de Natzaret de Galilea. *