Evangeli segons Mateu


(Mc 11,1-10; Lc 19,28-38; Jn 12,12-19)

21


    1 Quan es van acostar a Jerusalem i arribaren a Betfagé, a la muntanya de les Oliveres, * Jesús va enviar dos deixebles