Evangeli segons Mateu2Visita d’uns savis


    1 Després que Jesús va néixer a Betlem de Judea, * en temps del rei Herodes, * vingueren uns savis d’Orient * i, en arribar a Jerusalem, 2 preguntaven:
     —On és el rei dels jueus * que ha nascut? Hem vist sortir a l’Orient * la seva estrella * i venim a adorar-lo. *
    3 Quan el rei Herodes ho va saber, es va contorbar, i amb ell tot Jerusalem. 4 Herodes va convocar tots els grans sacerdots i els mestres de la Llei * que hi havia entre el poble i els preguntava on havia de néixer el Messies. 5 Ells li respongueren:
     —A Betlem de Judea. Així ho ha escrit el profeta: *
    6 »I tu Betlem,terra de Judà,
     no etsde cap manera la més petita
     de les principals viles de Judà,
     perquè de tu sortirà un príncep
     que pasturarà Israel, el meu poble.*
    7 Llavors Herodes cridà en secret els savis i va demanar-los el moment exacte en què se’ls havia aparegut l’estrella; 8 després els encaminà a Betlem dient-los:
     —Aneu i informeu-vos amb exactitud d’aquest infant; i quan l’haureu trobat, feu-m’ho saber, perquè jo també pugui anar a adorar-lo.
    9 Després de sentir aquestes paraules del rei, es posaren en camí. Llavors l’estrella que havien vist sortir a l’Orient començà a avançar davant d’ells, fins que s’aturà damunt el lloc on era l’infant. 10 L’alegria que tingueren en veure l’estrella va ser immensa. 11 Van entrar a la casa, veieren el nen amb Maria, la seva mare, es prostraren a terra i el van adorar. Després van obrir les seves arquetes i li oferiren presents: or, encens i mirra. *
    12 I, advertits en somnis * que no anessin pas a veure Herodes, se’n tornaren al seu país per un altre camí.

Fugida a Egipte


    13 Quan els savis se n’hagueren anat, un àngel del Senyor es va aparèixer en somnis a Josep i li digué:
     —Lleva’t, pren el nen i la seva mare, fuig cap a Egipte i queda-t’hi fins que jo t’ho digui, perquè Herodes buscarà l’infant per matar-lo.
    14 Josep es llevà, prengué de nit el nen i la seva mare, se’n va anar cap a Egipte * 15 i s’hi quedà fins a la mort d’Herodes. Així es va complir allò que el Senyor havia anunciat pel profeta: * D’Egipte he cridat el meu fill.*

Matança dels infants de Betlem


    16 Quan Herodes es veié burlat pels savis, es va enfurismar, i ordenà que a Betlem i a la seva rodalia matessin tots els nens de dos anys en avall, l’edat que calculava pel que li havien dit els savis. * 17 Així es va complir allò que havia anunciat el profeta Jeremies: *
    18 A Ramà se sent un crit,
     plors i grans planys:
     és Raquel que plora els seus fills,*
     i no vol que la consolin, perquè ja no hi són.*

Retorn d’Egipte


    19 Després de la mort d’Herodes, * un àngel del Senyor es va aparèixer en somnis * a Josep, a Egipte, 20 i li digué:
     —Lleva’t, pren el nen i la seva mare i vés-te’n al país d’Israel, que ja són morts els qui volien matar l’infant. *
    21 Josep es llevà, prengué el nen i la seva mare i va tornar al país d’Israel.
    22 Però quan va sentir a dir que Arquelau regnava a Judea en lloc del seu pare Herodes, * tingué por d’anar-hi. Advertit en somnis, es retirà a la regió de Galilea 23 i se n’anà a viure en un poble anomenat Natzaret. * Així es va complir allò que havien anunciat els profetes: * «Li diran Natzarè.» *