Evangeli segons Mateu


(Mc 10,13-16; Lc 18,15-17)

19


    13 Llavors alguns presentaren a Jesús uns infants perquè els imposés les mans * i pregués per ells, però els deixebles els renyaven.