Evangeli segons Mateu13


    53 Quan Jesús hagué acabat aquestes paràboles * se’n va anar d’aquell lloc; 54 i quan arribà al seu poble, * instruïa la gent a la sinagoga. Ells se n’estranyaven i deien:
     —D’on li vénen, aquesta saviesa i aquests miracles? * 55 Aquest, ¿no és el fill del fuster? * La seva mare, ¿no es diu Maria? I els seus germans, ¿no es diuen Jaume, Josep, Simó i Judes? * 56 I les seves germanes, ¿no viuen totes entre nosaltres? D’on li ve, tot això? *
    57 I el rebutjaven. * Jesús els digué:
     —Un profeta només és menyspreat al seu poble i a casa seva. *
    58 I no va fer allí gaires miracles, perquè no tenien fe.