Evangeli segons Mateu11


    21 —Ai de tu, Corazín! Ai de tu, Betsaida! * Si a Tir i a Sidó * s’haguessin fet els miracles que s’han fet entre vosaltres, ja fa temps que, en senyal de penediment, s’haurien posat cendra i roba de sac * i s’haurien convertit. 22 Per això us dic que el dia del judici * serà més suportable per a Tir i Sidó que per a vosaltres.