Evangeli segons Mateu11


    20 Aleshores Jesús començà a blasmar les poblacions on havia fet molts dels seus miracles, perquè no s’havien convertit: *
    21 —Ai de tu, Corazín! Ai de tu, Betsaida! * Si a Tir i a Sidó * s’haguessin fet els miracles que s’han fet entre vosaltres, ja fa temps que, en senyal de penediment, s’haurien posat cendra i roba de sac * i s’haurien convertit. 22 Per això us dic que el dia del judici * serà més suportable per a Tir i Sidó que per a vosaltres. 23 I tu, Cafarnaüm, ¿et penses que seràs enaltida fins al cel? Al país dels morts, baixaràs! * Perquè si a Sodoma s’haguessin fet els miracles que s’han fet dins teu, encara avui existiria. * 24 Per això et dic que el dia del judici serà més suportable per a Sodoma que per a tu. *