Evangeli segons Mateu10


    2 Els noms dels dotze apòstols * són aquests: * primer, Simó, anomenat Pere, i Andreu, el seu germà; Jaume, fill de Zebedeu, i Joan, el seu germà; 3 Felip i Bartomeu; Tomàs i Mateu, el publicà; * Jaume, fill d’Alfeu, i Tadeu; * 4 Simó el Zelós * i Judes l’Iscariot, el qui el va trair. *