Evangeli segons Mateu1

5 Salmon va ser el pare de Booz, nascut de Rahab; * Booz va ser el pare d’Obed, nascut de Rut; * Obed va ser el pare de Jessè;