Evangeli segons Mateu1


    1 Genealogia de Jesús, el Messies, fill de David, * fill d’Abraham.
    2 Abraham va ser el pare d’Isaac; Isaac, de Jacob; Jacob, de Judà i els seus germans; 3 Judà va ser el pare de Fares i Zara, nascuts de Tamar; * Fares va ser el pare d’Hesron; Hesron, d’Aram; 4 Aram, d’Amminadab; Amminadab, de Naasson; Naasson, de Salmon; 5 Salmon va ser el pare de Booz, nascut de Rahab; * Booz va ser el pare d’Obed, nascut de Rut; * Obed va ser el pare de Jessè; 6 Jessè va ser el pare de David, el rei. *
     David va ser el pare de Salomó, nascut de la muller d’Uries; * 7 Salomó va ser el pare de Roboam; Roboam, d’Abies; Abies, d’Asà; 8 Asà, de Josafat; Josafat, de Joram; Joram, d’Ozies; 9 Ozies, de Jotam; Jotam, d’Acaz; Acaz, d’Ezequies; 10 Ezequies, de Manassès; Manassès, d’Amon; Amon, de Josies; 11 Josies va ser el pare de Jeconies i els seus germans. En aquell temps hi hagué la deportació a Babilònia. *
    12 Després de la deportació de Babilònia, Jeconies va ser el pare de Salatiel; Salatiel, de Zorobabel; * 13 Zorobabel, d’Abihud; Abihud, d’Eliaquim; Eliaquim, d’Azor; 14 Azor, de Sadoc; Sadoc, d’Aquim; Aquim, d’Eliüd; 15 Eliüd, d’Eleazar; Eleazar, de Matan; Matan, de Jacob, 16 i Jacob va ser el pare de Josep, l’espòs de Maria, de la qual nasqué Jesús, l’anomenat Messies. *