Evangeli segons Marc16

15 Els digué:
     —Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l’evangeli a tota la creació. *