Evangeli segons Marc


(Mt 14,13-21; Lc 9,10-17; Jn 6,1-13)

6


    30 Els apòstols es reuniren amb Jesús i li van explicar tot el que havien fet i ensenyat.