Evangeli segons Marc6Jesús, rebutjat en el seu poble

(Mt 13,53-58)


Missió dels Dotze

(Mt 10,1.5-15; Lc 9,1-6)


Mort de Joan Baptista

(Mt 14,1-12)


Primera multiplicació dels pans *

(Mt 14,13-21; Lc 9,10-17; Jn 6,1-13)


Jesús camina sobre l’aigua

(Mt 14,22-33; Jn 6,16-21) *


Guarició de malalts a Genesaret