Evangeli segons Marc3

16 Els dotze que va designar són aquests: * Simó, a qui donà el nom de Pere; * 17 Jaume, fill de Zebedeu, i Joan, germà de Jaume, als quals donà el nom de Boanerges, que vol dir «fills del tro»; 18 Andreu, Felip, Bartomeu, Mateu, Tomàs, Jaume, fill d’Alfeu, Tadeu, * Simó el Zelós * 19 i Judes Iscariot, * el qui el va trair. *