Evangeli segons Marc


(Mt 26,26-30; Lc 22,15-20; 1Co 11,23-25)

14


    22 Mentre sopaven, Jesús prengué el pa, digué la benedicció, el partí i els el donà. I digué:
     —Preneu: això és el meu cos.