Evangeli segons Marc


(Mt 21,12-17; Lc 19,45-48; Jn 2,13-22)

11


    15 Quan arribaren a Jerusalem, Jesús va entrar al recinte del temple i es posà a expulsar-ne els qui hi compraven i venien, va bolcar les taules dels canvistes i les parades dels venedors de coloms,