Evangeli segons Marc


(Mt 21,1-11; Lc 19,28-38; Jn 12,12-19)

11


    1 Quan s’acostaven a Jerusalem, pel cantó de Betfagé i Betània, prop de la muntanya de les Oliveres, * Jesús va enviar dos dels seus deixebles