Evangeli segons Marc10


    2 Aleshores se li van atansar uns fariseus. Volien posar-lo a prova i li preguntaren si és permès a un home de divorciar-se de la seva dona. 3 Ell els va fer aquesta altra pregunta:
     —Què us va ordenar Moisès?
    4 Li respongueren:
     —Moisès va permetre de donar a la muller un document de divorci i fer-la marxar. *
    5 Jesús els digué:
     —Moisès va escriure aquesta norma per la vostra duresa de cor. 6 Però, des del principi de la creació, Déu els va fer home i dona.* 7 Per això l’home deixa el pare i la mare per unir-se a la seva dona,8 i tots dos formen una sola carn.* Per tant, ja no són dos, sinó una sola carn. 9 Allò que Déu ha unit, que l’home no ho separi.
    10 Un cop a casa, els deixebles tornaren a preguntar-li sobre això mateix. 11 Jesús els diu:
     —El qui es divorcia de la seva dona i es casa amb una altra, comet adulteri contra la primera, * 12 i si la dona es divorcia del seu home i es casa amb un altre, comet adulteri.

Jesús i els infants

(Mt 19,13-15; Lc 18,15-17)

    13 Alguns presentaven a Jesús uns infants perquè els imposés les mans, * però els deixebles els renyaven. 14 En veure-ho, Jesús es va indignar i els digué:
     —Deixeu que els infants vinguin a mi. No els ho impediu, perquè el Regne de Déu és dels qui són com ells. * 15 En veritat us ho dic: qui no aculli el Regne de Déu com l’acull un infant, no hi entrarà pas. *
    16 I els prenia en braços i els beneïa tot imposant-los les mans. *