Evangeli segons Marc1


    16 Tot passant vora el llac de Galilea, veié Simó i el seu germà Andreu, que tiraven les xarxes a l’aigua. Eren pescadors. 17 Jesús els digué:
     —Veniu amb mi * i us faré pescadors d’homes.
    18 Immediatament deixaren les xarxes i el van seguir.
    19 Una mica més enllà veié Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà Joan, que eren a la barca repassant les xarxes, 20 i tot seguit els va cridar. Ells deixaren el seu pare Zebedeu a la barca amb els jornalers i se n’anaren amb Jesús.