Levític8

12 Finalment va vessar l’oli sobre el cap d’Aaron i el va ungir per consagrar-lo.