Levític4

7 Després, a la presència del Senyor, untarà amb la sang els angles de l’altar de l’encens aromàtic, * situat dins la tenda del trobament. La resta de la sang del vedell, la vessarà al peu de l’altar dels holocaustos que hi ha a l’entrada de la tenda. 18 Després untarà amb la sang els angles de l’altar, situat dins la tenda del trobament, davant el Senyor. Tota la resta de la sang, la vessarà al peu de l’altar dels holocaustos que hi ha a l’entrada de la tenda.