Levític4

12 és a dir, tot el que resta del vedell, ho farà treure fora del campament en un lloc ritualment pur, a l’abocador de les cendres, i ho cremarà damunt la llenya. És allí que ha de ser cremat.