Levític27


    30 »Els delmes dels sembrats i dels fruits dels arbres són del Senyor, consagrats a ell. * 31 Si algú vol exercir el dret de rescat d’una part del seu delme, hi haurà d’afegir un recàrrec d’una cinquena part. 32 El delme dels ramats de vaques, d’ovelles o de cabres que el pastor marqui, * és consagrat al Senyor. 33 L’animal no podrà ser substituït o canviat per un altre de millor o de pitjor. Si en canviava un per un altre, tots dos quedarien consagrats al Senyor i no podrien ser rescatats.