Levític23


    15 »Des del dia que presentareu solemnement la primera garba, l’endemà del dissabte, compteu set setmanes senceres. 16 D’aquesta manera, fins l’endemà del setè dissabte comptareu cinquanta dies. * El dia que fa cinquanta presentareu al Senyor una ofrena de la nova collita: 17 des d’arreu on habitareu porteu dos pans per presentar-los solemnement; cada pa serà preparat amb sis quilos * de flor de farina i serà cuit amb llevat. Són les primícies per al Senyor. 18 A més dels pans, oferiu en holocaust al Senyor set anyells d’un any sense cap defecte, un vedell i dos moltons, amb l’ofrena de flor de farina i les libacions corresponents: són ofrenes d’olor agradable, cremades en honor del Senyor. 19 Oferiu també un boc en sacrifici pel pecat i dos anyells d’un any en sacrifici de comunió. 20 Juntament amb els pans de les primícies, el sacerdot oferirà el boc i els dos anyells, amb el ritu de presentació davant el Senyor. Aquestes ofrenes són la porció santa del Senyor reservada al sacerdot. 21 El mateix dia convoqueu per a vosaltres un aplec sagrat: no us heu d’ocupar en cap mena de treball. Observeu perpètuament aquesta llei per totes les generacions, arreu on habiteu.
    22 »Quan segueu els sembrats, no arribeu fins a la partió del camp ni recolliu les espigolalles: deixa-ho per als pobres i els immigrants. Jo sóc el Senyor, el vostre Déu. *