Levític19


    29 »No profanis la teva filla dedicant-la a la prostitució: el país acabaria prostituint-se i es cobriria d’infàmia. *