Levític18


    22 »No jeguis amb un altre home com es fa amb una dona: és una cosa abominable. *