Levític18


    21 »No sacrifiquis cap fill teu cremant-lo * en honor de Moloc: * profanaries el nom del teu Déu. Jo sóc el Senyor.