Levític16

16 Així expiarà, traient-los del lloc més sant, totes les impureses, les infidelitats i els pecats dels israelites.
     »Igual farà amb la resta de la tenda del trobament, que és enmig d’ells i de les seves impureses.
    34 »Haureu d’observar perpètuament aquesta prescripció: una vegada l’any celebrareu l’expiació per tots els pecats dels israelites.
     I Aaron va complir tot el que el Senyor havia ordenat a Moisès.