Evangeli segons Lluc9


    46 Els deixebles començaren a preguntar-se * quin d’ells era el més important. * 47 Jesús, que coneixia els pensaments del seu cor, * va agafar un infant, el posà al seu costat 48 i els digué:
     —Qui acull aquest infant en nom meu, a mi m’acull, * i qui m’acull a mi, acull el qui m’ha enviat, * perquè el més petit de tots vosaltres, aquest és el més gran. *