Evangeli segons Lluc9Missió dels Dotze

(Mt 10,5-15; Mc 6,7-13) *


Herodes vol veure Jesús

(Mt 14,1-2; Mc 6,14-16)


Multiplicació dels pans *

(Mt 14,13-21; Mc 6,32-44; Jn 6,1-13)


Pere reconeix Jesús com a Messies

(Mt 16,13-20; Mc 8,27-30)


Jesús anuncia la seva mort i resurrecció

(Mt 16,21-28; Mc 8,31-9,1)


Transfiguració de Jesús

(Mt 17,1-8; Mc 9,2-8)


Guarició d’un noi posseït d’un esperit maligne

(Mt 17,14-18; Mc 9,14-27)


Jesús anuncia per segona vegada la seva mort

(Mt 17,22-23; Mc 9,30-32)


El més important

(Mt 18,1-5; Mc 9,33-37)


Qui no està contra vosaltres, està amb vosaltres

(Mc 9,38-40)


Pujada de Jesús a Jerusalem (9,51-19,44)Jesús comença a fer camí cap a JerusalemSeguir Jesús