Evangeli segons Lluc4Temptacions de Jesús

(Mt 4,1-11; Mc 1,12-13)


Ministeri de Jesús a Galilea (4,14-9,50)Inici de la predicació a Galilea

(Mt 4,12-17; Mc 1,14-15)


Jesús a la sinagoga de Natzaret *Guarició d’un home posseït d’un dimoni

(Mc 1,21-28)


Guarició de la sogra de Simó i d’altres malalts

(Mt 8,14-17; Mc 1,29-34)


Jesús predica per tot Galilea