Evangeli segons Lluc3

27 fill de Joanan, fill de Resà, fill de Zorobabel, fill de Salatiel, * fill de Nerí,