Evangeli segons Lluc3


    23 Jesús va començar el seu ministeri quan tenia uns trenta anys * i, segons creien, era fill de Josep, que era fill d’Elí, 24 fill de Matat, fill de Leví, fill de Melquí, fill de Jannai, fill de Josef, 25 fill de Mataties, fill d’Amós, fill de Naüm, fill d’Heslí, fill de Nangai, 26 fill de Màat, fill de Mataties, fill de Semeín, fill de Josec, fill de Jodà, 27 fill de Joanan, fill de Resà, fill de Zorobabel, fill de Salatiel, * fill de Nerí, 28 fill de Melquí, fill d’Adí, fill de Cosam, fill d’Elmadam, fill d’Er, 29 fill de Jesús, fill d’Elièzer, fill de Jorim, fill de Matat, fill de Leví, 30 fill de Simeó, fill de Judà, fill de Josef, fill de Jonam, fill d’Eliaquim, 31 fill de Meleà, fill de Mennà, fill de Matatà, fill de Natan, * fill de David, 32 fill de Jessè, fill d’Obed, fill de Booz, fill de Salà, fill de Naasson, 33 fill d’Amminadab, fill d’Admín, fill d’Arní, fill d’Hesron, fill de Fares, fill de Judà, * 34 fill de Jacob, fill d’Isaac, fill d’Abraham, fill de Tèrah, fill de Nahor, 35 fill de Serug, fill de Ragaú, fill de Fàlec, fill d’Éber, fill de Xèlah, 36 fill de Cainam, fill d’Arfaxad, fill de Sem, fill de Noè, fill de Lèmec, 37 fill de Matusalem, fill d’Henoc, fill de Jèred, fill de Maleleel, fill de Quenan, 38 fill d’Enoix, fill de Set, fill d’Adam, fill de Déu. *