Evangeli segons Lluc3


    1 L’any quinzè del regnat de Tiberi Cèsar, * mentre Ponç Pilat era governador de Judea, * Herodes, tetrarca de Galilea, * Filip, el seu germà, tetrarca d’Iturea i de la regió de Traconítida, * i Lisànies, tetrarca d’Abilene, * 2 durant el pontificat d’Annàs i de Caifàs, * Déu va comunicar la seva paraula a Joan, * el fill de Zacaries, en el desert. * 3 Joan anà per tota la regió del Jordà * predicant un baptisme de conversió * per al perdó dels pecats, 4 tal com està escrit en el llibre dels oracles del profeta Isaïes:
     És la veu d’un que crida en el desert:
     Prepareu el camí del Senyor,
     aplaneu les seves rutes.
    5 S’alçaran les fondalades,
     s’abaixaran les muntanyes i els turons,
     es redreçaran els camins tortuosos
     i els escabrosos seran aplanats;
    6 i tothom veurà la salvació de Déu.*
    15 El poble vivia en l’expectació, i tots es preguntaven si Joan no fóra potser el Messies. * 16 Joan respongué dient a tothom:
     —Jo us batejo amb aigua, però ve el qui és més fort que jo, i jo no sóc digne ni de deslligar-li les corretges de les sandàlies: * ell us batejarà amb l’Esperit Sant * i amb foc. 17 Ja té la pala a les mans per ventar el gra de l’era * i per arreplegar el blat i entrar-lo al seu graner; però cremarà la palla en un foc que no s’apaga. *