Evangeli segons Lluc3


    1 L’any quinzè del regnat de Tiberi Cèsar, * mentre Ponç Pilat era governador de Judea, * Herodes, tetrarca de Galilea, * Filip, el seu germà, tetrarca d’Iturea i de la regió de Traconítida, * i Lisànies, tetrarca d’Abilene, * 2 durant el pontificat d’Annàs i de Caifàs, * Déu va comunicar la seva paraula a Joan, * el fill de Zacaries, en el desert. * 3 Joan anà per tota la regió del Jordà * predicant un baptisme de conversió * per al perdó dels pecats, 4 tal com està escrit en el llibre dels oracles del profeta Isaïes:
     És la veu d’un que crida en el desert:
     Prepareu el camí del Senyor,
     aplaneu les seves rutes.
    5 S’alçaran les fondalades,
     s’abaixaran les muntanyes i els turons,
     es redreçaran els camins tortuosos
     i els escabrosos seran aplanats;
    6 i tothom veurà la salvació de Déu.*
    7 Joan deia a la gent que acudia perquè els bategés:
     —Cria d’escurçons! * Qui us ha dit que us escapareu del judici que s’acosta? * 8 Doneu els fruits que demana la conversió, i no comenceu a dir-vos que teniu Abraham per pare; * us asseguro que Déu pot fer sortir fills a Abraham fins i tot d’aquestes pedres. 9 Ara la destral ja és ran de la soca dels arbres, i tot arbre que no dóna bon fruit és tallat i llençat al foc. *
    10 La gent li preguntava:
     —Així, doncs, què hem de fer? *
    11 Ell els responia:
     —Qui tingui dos vestits, que en doni un al qui no en té, i qui tingui menjar, que també el comparteixi.
    12 Entre els qui anaven a fer-se batejar hi havia fins i tot uns publicans, * que li deien:
     —Mestre, què hem de fer?
    13 Ell els respongué:
     —No exigiu més del que està establert. *
    14 Igualment uns soldats * li preguntaven:
     —I nosaltres, què hem de fer?
     Els va respondre:
     —No feu servir la violència ni presenteu falses denúncies per treure diners de ningú, i acontenteu-vos amb la vostra soldada. *
    15 El poble vivia en l’expectació, i tots es preguntaven si Joan no fóra potser el Messies. * 16 Joan respongué dient a tothom:
     —Jo us batejo amb aigua, però ve el qui és més fort que jo, i jo no sóc digne ni de deslligar-li les corretges de les sandàlies: * ell us batejarà amb l’Esperit Sant * i amb foc. 17 Ja té la pala a les mans per ventar el gra de l’era * i per arreplegar el blat i entrar-lo al seu graner; però cremarà la palla en un foc que no s’apaga. *