Evangeli segons Lluc


(Mt 3,1-12; Mc 1,2-8; Jn 1,19-28)

3


    1 L’any quinzè del regnat de Tiberi Cèsar, * mentre Ponç Pilat era governador de Judea, * Herodes, tetrarca de Galilea, * Filip, el seu germà, tetrarca d’Iturea i de la regió de Traconítida, * i Lisànies, tetrarca d’Abilene, *