Evangeli segons Lluc3Predicació de Joan Baptista *

(Mt 3,1-12; Mc 1,2-8; Jn 1,19-28)


Inicis del ministeri de Jesús: baptisme i genealogia