Evangeli segons Lluc19

29 Quan es va acostar a Betfagé i Betània, prop de la muntanya anomenada de les Oliveres, * Jesús va enviar dos dels deixebles