Evangeli segons Lluc19


    28 Un cop Jesús hagué dit tot això, continuà fent camí davant d’ells pujant cap a Jerusalem. * 29 Quan es va acostar a Betfagé i Betània, prop de la muntanya anomenada de les Oliveres, * Jesús va enviar dos dels deixebles 30 amb aquest encàrrec:
     —Aneu al poble d’aquí al davant. * Quan hi entrareu, trobareu un pollí fermat, que ningú no ha muntat mai. Deslligueu-lo i porteu-lo. 31 I si algú us preguntava per què el deslligueu, responeu: “El Senyor l’ha de menester.”
    32 Els enviats se n’hi anaren i ho trobaren tot tal com Jesús els ho havia dit. * 33 Mentre deslligaven el pollí, els seus amos els digueren:
     —Per què el deslligueu?
    34 Ells respongueren:
     —El Senyor l’ha de menester.
    35 Llavors portaren el pollí a Jesús, li tiraren al damunt els seus mantells i van fer-hi pujar Jesús. * 36 Mentre ell avançava, molts estenien els seus mantells pel camí. * 37 Quan ja s’acostava a la baixada de la muntanya de les Oliveres, tota la multitud dels deixebles, plens d’alegria, començaren a lloar Déu amb grans crits per tots els miracles que havien vist, 38 i deien:
     —Beneïtel rei, el qui ve en nom del Senyor!* Pau en el cel i glòria en les altures! *