Jutges4


    4 En aquell temps, la profetessa Dèbora, muller de Lapidot, feia de jutge a Israel. 5 Sentenciava sota la palmera anomenada palmera de Dèbora, entre Ramà i Betel, * a les muntanyes d’Efraïm. Allà els israelites pujaven a trobar-la quan tenien algun plet.