Jutges3

14 Durant divuit anys, els israelites van estar sotmesos a Eglon, rei de Moab. *