Jutges1


    34 Els amorreus van arraconar els de la tribu de Dan a la Muntanya i no els deixaren baixar a les valls. * 35 Així els amorreus van continuar habitant a Harheres, Aialon i Xaalbim. Però, quan les tribus de Josep van ser més fortes, els van sotmetre a prestacions forçoses. * 36 La frontera dels amorreus començava a la pujada d’Acrabim i anava des de Sela cap al nord.