Jutges1


    27 En canvi, la tribu de Manassès no aconseguí d’apoderar-se de Bet-Xean, de Tanac, de Dor, d’Ibleam ni de Meguidó amb els seus habitants i la seva rodalia; els cananeus van continuar vivint en aquell territori.