Jutges1


    16 Els quenites, descendents del sogre de Moisès, havien pujat amb els de la tribu de Judà * des de la ciutat de les Palmeres * cap al desert de Judà, al Nègueb d’Arad, * i es van instal·lar entre els amalequites. *