Josuè21


    9 Les ciutats de les tribus de Judà i de Simeó assignades 10 als descendents d’Aaron, del clan de Quehat, fill de Leví, als quals va tocar primer la sort, són: 11 Quiriat-Arbà, o ciutat d’Arbà, avantpassat dels anaquites, anomenada també Hebron, a les muntanyes de Judà, amb els pasturatges del voltant; * 12 tanmateix, els camps d’aquesta ciutat amb els pobles del voltant, ja els havien donat en herència a Caleb, fill de Jefunnè. 13 Els descendents del sacerdot Aaron van rebre Hebron, una de les ciutats de refugi, Libnà, 14 Jatir, Eixtemoa, 15 Holon, Debir, 16 Aixan, Jutà i Bet-Xèmeix: nou ciutats amb els seus pasturatges, enclavades en el territori de Judà i de Simeó. * 17 Del territori de la tribu de Benjamí van rebre Gabaon, Gueba, 18 Anatot i Almon: quatre ciutats amb els seus pasturatges. * 19 En total, els sacerdots descendents d’Aaron van rebre tretze ciutats amb els seus pasturatges.