Josuè21

5 als altres descendents de Quehat els van tocar deu ciutats dels territoris de les tribus d’Efraïm i de Dan i de la meitat de la tribu de Manassès. 22 Quibsaim i Bethoron: quatre ciutats amb els seus pasturatges. *