Josuè21

5 als altres descendents de Quehat els van tocar deu ciutats dels territoris de les tribus d’Efraïm i de Dan i de la meitat de la tribu de Manassès. 6 Als clans dels descendents de Guerxon els van tocar tretze ciutats dels clans de les tribus d’Issacar, d’Aser i de Neftalí i de l’altra meitat de la tribu de Manassès, establerta a Basan. * 7 Als clans dels descendents de Merarí els van tocar dotze ciutats dels territoris de les tribus de Rubèn, de Gad i de Zabuló. * 8 Així, doncs, els israelites van sortejar per als levites aquelles ciutats amb els seus pasturatges, tal com el Senyor havia ordenat a Moisès.
    20 Als clans levítics dels altres descendents de Quehat els van tocar aquestes ciutats de la tribu d’Efraïm: 21 Siquem, una de les ciutats de refugi, a les muntanyes d’Efraïm, Guèzer, 22 Quibsaim i Bethoron: quatre ciutats amb els seus pasturatges. * 23 Del territori de la tribu de Dan, van rebre Eltequé, Guibeton, 24 Aialon i Gat-Rimmon: quatre ciutats amb els seus pasturatges. * 25 Del territori de la meitat de la tribu de Manassès, van rebre les dues ciutats de Tanac i Ibleam, * amb els seus pasturatges. 26 En total, els altres clans dels descendents de Quehat van rebre deu ciutats amb els seus pasturatges.
    27 Els clans levítics dels descendents de Guerxon van rebre dues ciutats amb els seus pasturatges, en el territori de l’altra meitat de la tribu de Manassès: Golan, una de les ciutats de refugi, a Basan, i Beeixterà. 28 Del territori d’Issacar, van rebre Quixion, Daberat, 29 Jarmut i Engannim: quatre ciutats amb els seus pasturatges. 30 Del territori d’Aser, van rebre Mixal, Abdon, 31 Helcat i Rehob: quatre ciutats amb els seus pasturatges. 32 Del territori de Neftalí, van rebre Quèdeix, una de les ciutats de refugi, a Galilea, Hammot-Dor i Cartan: tres ciutats amb els seus pasturatges. 33 En total, els clans dels descendents de Guerxon van rebre tretze ciutats amb els seus pasturatges. *
    34 Els altres clans levítics dels descendents de Merarí van rebre, del territori de Zabuló, Jocneam, Cartà, 35 Rimmonà i Nahalol: quatre ciutats amb els seus pasturatges. 36 Del territori de Rubèn, a la Transjordània, davant de Jericó, van rebre també Bèsser, una de les ciutats de refugi, a l’altiplà, Jahas, 37 Quedemot i Mefàat: quatre ciutats amb els seus pasturatges. * 38 Del territori de Gad, van rebre també Ramot, una de les ciutats de refugi, a Galaad, Mahanaim, 39 Heixbon i Jazer: quatre ciutats amb els seus pasturatges.