Josuè19

2 Comprenia les ciutats de Beerxeba, Xemà, Moladà, 3 Hassar-Xual, Baalà, Èssem, 4 Eltolad, Betul, Hormà, 5 Siclag, Betammarcabot, Hassar-Sussà, 6 Betlebaot i Xaruhèn: tretze ciutats * amb els pobles del voltant. 7 I, a més, Enrimmon, Èter i Aixan: tres ciutats * amb els pobles del voltant, 8 i tots els altres pobles fins a Baalat-Beer i Ramat-Nègueb. Aquesta va ser l’heretat dels clans de Simeó.