Josuè13

26 i s’estenia des d’Heixbon fins a Ramat-Ammispè * i Betonim, i des de Mahanaim fins al terme de Lidebor. *